Integritetspolicy

Integritetspolicy

YOUMI Group AB och dess koncernbolag (”YOUMI” eller ”vi”) skyddar våra konsulters och medarbetares personliga integritet. För oss är det viktigt att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter skyddas och behandlas på ett korrekt sätt. Dina personuppgifter som behandlas av YOUMI används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Behandling av personuppgifter inom YOUMI sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Från och med den 25 maj 2018 gäller inom EU/EES dataskyddsförordningen EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

Den som registreras tillfrågas om samtycke till att uppgifterna sparas och behandlas. Om en konsult eller medarbetare inte samtycker till att vi sparar och behandlar uppgifter är det viktigt att meddela detta.

YOUMI förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på hemsidan.

Personuppgiftsansvarig

YOUMI Group AB (organisationsnummer 559092-0558) är personuppgiftsansvarig.

Varför uppgifter behandlas

Syftet med insamling av personuppgifter är att YOUMI ska kunna hjälpa sina konsulter med bemanningstjänster inom omsorg. Vi behöver samla in och behandla en del information för att avtal ska kunna tecknas samt för löpande administration i det fortsatta samarbetet.

Vilka uppgifterna avser

De personuppgifter vi kan komma att inhämta och behandla utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, kontonummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, id-handling, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av uppdrag m.m.

Hur behandling sker

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt använder YOUMI datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. YOUMIs tekniska lösningar skyddar dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Vem som har tillgång till uppgifterna

Endast de personer på YOUMI som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Personuppgifter samt CV och andra dokument kan lämnas ut till en tredje part, vanligtvis till våra uppdragsgivare. Förmedling av personuppgifter, kontaktuppgifter och inhämtade referenser är ofta en förutsättning för bokning av uppdrag. I vissa fall kan vi också vara skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag, exempelvis till Försäkringskassa eller annan myndighet.

Hur länge uppgifterna sparas

YOUMIs register inventeras regelbundet och ej gällande information uppdateras eller tas bort. Enligt lagstiftningen får uppgifter bara sparas så länge det finns ett tydligt syfte. Ett sådant syfte kan vara att den registrerade önskar bli presenterad för uppdrag eller önskar få utskick med information från oss. En del uppgifter om tidigare samarbete måste sparas under längre tid, exempelvis uppgifter om utbetalning av lön och sociala avgifter.

Hur uppgifterna kan ändras eller raderas – dina rättigheter

Du som individ har rätt att när som helst begära att vi ändrar eller tar bort dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till YOUMI på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som YOUMI behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

YOUMI Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm

2018-05-16